Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (xấu)
  ti tiện, đốn mạt
  a dirty low-down trick
  thủ đoạn lừa đảo đốn mạt
  Danh từ
  give somebody (get) the low-down [on somebody (something)]
  nói hết sự thật (về ai, việc gì)
  give me the low-down on her divorce
  hãy nói hết với tôi sự thật về vụ ly hôn của chị ta