Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ lóng) giấy vệ sinh, giấy chùi đít
    giấy tờ, tài liệu

    * Các từ tương tự:
    bumf, bumph, bumfreezer