Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  tiên đoán, đoán trước
  it is impossible to predict who will win
  không thể đoán trước ai sẽ thắng

  * Các từ tương tự:
  predictability, predictable, predictably, prediction, predictive, predictively, predictiveness, predictor