Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (foretold)
  đoán trước
  you can't foretell how the war will end
  anh không thể đoán trước được chiến tranh sẽ kết thúc như thế nào

  * Các từ tương tự:
  foretelling