Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự nói trước, sự đoán trước
    lời đoán trước