Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

predictability /pri,diktə'biləti/  

  • Danh từ
    tính (khả năng) có thể tiên đoán, tính (khả năng) có thể đoán trước