Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (foresaw /fɔ:'sɔ:/; foreseen /fɔ:'si:n/)
  nhìn thấy trước; biết trước
  anh ta thấy trước rằng công việc đó sẽ mất một thời gian dài

  * Các từ tương tự:
  foreseeable, foreseeing, foreseen, foreseer