Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    nhìn thấy như trong ảo ảnh
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mường tượng, hình dung