Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (-sied) (of something)
    tiên tri
    tiên đóan
    ông ta từ chối không chịu tiên đóan khi nào thì nền kinh tế sẽ bắt đầu khá hơn lên