Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vaticinate /væ'tisineit/  

  • Ngoại động từ
    tiên đoán