Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

forewarn /fə:'wɔ:n/  

 • Động từ
  (+ of)
  báo trước
  chúng tôi đã được báo trước là hỏa hoạn có thể xảy ra
  forewarned is forearmed
  một người hay lo bằng kho người hay làm