Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

presage /'presidʒ/  

 • Danh từ
  điềm, triệu
  linh cảm
  Động từ
  báo trước
  those clouds presage a storm
  những đám mây ấy báo trước một cơn bão

  * Các từ tương tự:
  presageful, presager