Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

portend /pɔ:'tend/  

  • Động từ
    [là điềm] báo trước
    gió này báo trước có mưa