Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    hình dung, tưởng tượng
    không ai có thể hình dung hậu quả của cuộc chiến tranh hạt nhân tổng lực

    * Các từ tương tự:
    envisagement