Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nghĩ, quan niệm, tưởng tượng
  I can't conceive how he did it
  tôi không thể tưởng tượng nó đã làm cái đó như thế nào
  thụ thai, có mang

  * Các từ tương tự:
  conceiver