Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ about, on, upon) đoán, suy đoán
  speculate about (uponthe future
  đoán về tương lai
  tôi không muốn suy đoán về lý do bà ta từ chức
  (+ in) đầu cơ
  speculate in oil shares
  đầu cơ cổ phần dầu lửa