Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

postulate /'pɒstjʊleit/  /'pɒst∫ʊleit/

 • Động từ
  coi là một định đề
  he postulate that a cure for the disease will have been found by the year 2000
  ông ta coi việc đến năm 2000 người ta sẽ tìm ra cách chữa bệnh ấy như một định đề
  Danh từ
  (toán học)
  định đề
  định đề của hình học Euclid