Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Nội động từ
    tạo ra lý thuyết về
    nói lý luận

    * Các từ tương tự:
    theorize, theorise, theorizer