Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

theorizer /'θiəraizə/  

  • Danh từ
    nhà lý luận-(mỉa mai) người lý thuyết suông, người không thực tế