Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  wager something on something
  đánh cuộc, đánh cá
  tôi dám đánh cuộc với ông ta là ông không tìm được bất cứ đâu những mặt hàng tốt hơn ở đây đâu
  wager £5 on a horse
  đánh cá 5 bảng về một con ngựa
  Danh từ
  (cũ hoặc khẩu ngữ)
  sự đánh cuộc, sự đánh cá
  lay (makea wager
  đánh cuộc
  take up a wager
  nhận đánh cuộc

  * Các từ tương tự:
  wagerer