Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wagerer /'weidʤərə/  

  • Danh từ
    người đánh cuộc