Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    thừa nhận; mặc nhận

    * Các từ tương tự:
    position, positional, Positional good, positionally, positioner, positioning, positive, Positive bais, Positive correlation