Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đề xuất
  propound an idea
  đề xuất một ý kiến
  propound a problem
  đề xuất một vấn đề

  * Các từ tương tự:
  propounder