Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

proffer /'prɒfə[r]/  

 • Động từ
  biếu, dâng, hiến
  may we proffer you our congratulations?
  Chúng tôi có thể dâng lên ngài những lời chúc mừng của chúng tôi được không ạ?
  đề nghị
  anh ta từ chối sự giúp đỡ mà người ta đề nghị dành cho anh
  Danh từ
  sự biếu, sự dâng, sự hiến
  sự đề nghị, lời đề nghị
  a proffer of help
  lời đề nghị giúp đỡ

  * Các từ tương tự:
  profferer