Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đề nghị, đề xuất, đề ra
  propose a motion
  đề ra một kiến nghị
  dự tính, dự định, định
  I propose [to makemakingan early start tomorrow
  tôi định mai sẽ khởi hành sớm
  cầu [hôn]
  propose [marriageto someone
  cầu hôn ai
  giới thiệu, đề cử
  I propose MrBa for chairman
  tôi giới thiệu ông Ba làm chủ tịch
  propose somebody's health; propose a toast
  đề nghị nâng cốc chúc ai sức khỏe và hạnh phúc

  * Các từ tương tự:
  proposer