Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đục lỗ (thùng để rút rượu ra); mở (một chai rượu…)
  let's broach another bottle of wine
  ta hãy mở một chai rượu khác
  khơi ra, đề xuất
  ông ta đề xuất vấn đề vay tiền với giám đốc ngân hàng

  * Các từ tương tự:
  broacher