Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  chỉ định, bổ nhiệm
  I nominate An to make the tea
  tôi chỉ định An pha trà
  ông ta được chỉ định là ứng cử viên tổng thống
  nominate somebody for a post
  bổ nhiệm ai vào một chức vị
  chính thức định (ngày, địa điểm họp…)
  9 tháng Bảy đã được chính thức định là ngày bầu cử