Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  được chỉ định, được bổ nhiệm (nhưng chưa chính thức nhận chức)
  ambassador designate
  đại sứ mới được bổ nhiệm (như người chưa trình quốc thư)
  Động từ
  chỉ định, định rõ
  designate the boundaries of something
  định rõ ranh giới của cái gì
  chọn lựa, chọn
  thành phố được chọn là khu vực phát triển
  đặt tên, phong danh hiệu
  chị ta được phong danh hiệu nữ vận động viên của năm nay