Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  phục tùng, quy phục
  submit to discipline
  phục tùng kỷ luật
  submit to the enemy
  quy phục kẻ thù
  đệ trình
  đệ trình kế hoạch lên để hội đồng phê chuẩn
  gợi ý; biện luận
  luật sự bên bị biện luận là thân chủ của ông ta rõ ràng là vô tội

  * Các từ tương tự:
  submittal, submitter