Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự phục tùng; đầu hàng; quy thuận