Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    ngưng chống cự, chịu thua, không chống nổi
    thành phố chịu thua (thất thủ) chỉ sau một thời gian bao vây ngắn
    nhiều cháu bị sởi, còn các cháu khác chắc là cũng không chống nổi căn bệnh
    anh lái xe chết vì các vết thương trên người