Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người phục tùng đầu hàng; quy thuận