Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (chose; chosen)
  (không dùng ở dạng bị động) định; thích; muốn
  chúng tôi đã [quyết] định đi xe lửa
  tác giả muốn giấu tên mình
  you may do as you choose
  anh có thể làm như anh thích
  choose [between] A and (or) B; choose [A] [from B]; chose somebody (something) [as something]
  chọn
  she had to choose between giving up her job or hiring a nanny
  cô ta phải chọn giữa việc bỏ việc hoặc mướn một vú em
  choose a career
  chọn nghề
  they choose Mr A as president (to be president)
  họ chọn ông A làm chủ tịch
  pick and choose
  xem pick
  there is nothing (not much, little…) to choose between A and B
  có khác nhau mấy đâu, sàn sàn như nhau cả thôi

  * Các từ tương tự:
  chooser, choosey