Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thông tục) hay kén cá chọn canh khó chiều