Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

proposer /prə'pəʊzə[r]/  

  • Danh từ
    người đề nghị
    người giới thiệu, người đề cử