Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

propounder /propounder/  

  • Danh từ
    người đề nghị, người đề xuất, người đưa ra (một vấn đề, một kế hoạch)
    người đưa chứng thực (bản chúc thư)