Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nghĩ ra, đặt ra (kế hoạch…); sáng chế
  đặt kế hoạch tái phát triển khu trung tâm thành phố
  devise a new type of transistor
  sáng chế một kiểu bóng bán dẫn mới

  * Các từ tương tự:
  devisee, deviser