Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contrive /kən'traiv/  

 • Động từ
  xếp đặt, trù tính, trù liệu, nghĩ ra, chế ra
  contrive a means of escape
  trù tính một cách thoát thân
  contrive a way of avoiding paying tax
  nghĩ ra cách trốn thuế
  contrive a device
  chế ra một dụng cụ
  xoay xở
  contrive to live on a small income
  xoay xở để sống được với thu nhập ít ỏi

  * Các từ tương tự:
  contrived, contrivedly, contriver