Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contriver /kən'traivə/  

 • Danh từ
  người nghĩ ra, người sáng chế ra
  người tài xoay xở, người khéo lo liệu
  a good contriver
  người xoay xở giỏi, người tháo vát; người nội trợ đảm đang
  người bày mưu tính kế