Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    nhìn xa thấy trước; lo xa