Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

predictably /pri'diktəbli/  

  • Phó từ
    [một cách] có thể đoán, [một cách] có thể đoán trước