Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

predictor /pri'diktə/  

  • Danh từ
    người tiên đoán
    khí cụ dự báo