Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự tiên đoán, sự đoán trước
    lời tiên đoán, lời dự đoán