Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều prognos)
    [sự] tiên lượng
    sự dự đóan; viễn cảnh
    viễn cảnh về tương lai của ngành công nghiệp điện tử là đáng khích lệ