Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

projection /prə'dʒek∫n/  

 • Danh từ
  sự chiếu, sự rọi, vật chiếu ra
  the projection of images on a screen
  sự chiếu hình lên màn
  film projection
  sự chiếu phim
  sự phóng; vật phóng ra
  the missile projection to the air
  sự phóng tên lửa xuyên qua không khí
  vật nhô ra
  (toán học) phép chiếu; hình chiếu
  dự kiến
  dự kiến hàng bán sang năm tài chính sau

  * Các từ tương tự:
  projection room, projectional, projectionist