Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (đường sắt)
    mép bánh xe, vành bánh xe

    * Các từ tương tự:
    flange-joint, flange-machine, flange-mounted, flanged, flangeless, flanger