Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chỗ lồi để lắp vào ống