Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không bích; không gờ; không đai; không mép