Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    máy gấp mép
    lưới nạo tuyết (ở bánh tàu hoả)