Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có bích; có gờ
    có đai; có mép